Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin Bloga i Sklepu internetowego Rozwój Do Potęgi, w którym zawarte zostały informacje m.in. o prawach i obowiązkach Użytkowników, prawach i obowiązkach Administratora Bloga, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Blog i sklep internetowy Rozwój Do Potęgi, dostępny pod adresem internetowym rozwojdopotegi.pl, prowadzony jest przez firmę PDV Media Sp. z o.o., NIP 1132991287, REGON 382165009, Ulica Międzynarodowa 31A/32, 03-939 Warszawa, email info@pdv.media

W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@pdv.media lub info@rozwojdopotegi.pl

1. Definicje

1. Sprzedawca / Administrator – firma PDV Media Sp. z o.o., NIP 1132991287, REGON 382165009, Ulica Międzynarodowa 31A/32, 03-939 Warszawa.

2. Użytkownik – każdy podmiot w jakikolwiek sposób korzystający z Bloga lub Sklepu rozwojdopotegi.pl

3. Kupujący / Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym rozwojdopotegi.pl

7. Blog – blog prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym rozwojdopotegi.pl

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Użytkownikom i Klientom automatyczne otrzymywanie od Administratora porady i treści reklamowe związane z produktami sklepu.

2. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

2. Regulamin również określa zasady i warunki korzystania z Bloga, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.

3. Za pośrednictwem Bloga, Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych artykułów.

4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do usług, e-booków i innych produktów dostępnych w sklepie.

5. Do korzystania z Bloga, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. włączona obsługa plików cookies.

6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.

7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

10. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę, po zakupie może wysłać e-mail zawierający wszystkie niezbędne dane na adres info@rozwojdopotegi.pl, a fakturę otrzyma w ciągu 24 godzin.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu i Bloga, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratora jest umożliwienie czytania za darmo artykułów na Blogu.

3. Kolejną usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.

5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i Bloga. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu i Bloga.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu i Bloga, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@rozwojdopotegi.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu / Bloga. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Zamawianie produktów elektronicznych

1. Kupujący może złożyć zamówienie na produkty elektroniczne bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

2. Zamówienie produktów elektronicznych odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

5. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Po kliknięciu przycisku finalizującego zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

7. Między Kupującym a Sprzedającym, w przypadku e-booków i innych produktów elektronicznych, zostanie zawarta na odległość umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

8. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Z chwilą wysyłki wiadomości treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

9. Chwilą rozpoczęcia świadczenia, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

10. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma zakupionego dokumentu w ciągu 15 minut od dokonania płatności, lub nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem info@rozwojdopotegi.pl.

11. Do prawidłowego korzystania z produktu elektronicznego wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

5. Zamawianie konsultacji

1. Kupujący może złożyć zamówienie na konsultacje bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

2. Zamówienie konsultacji odbywa się poprzez wybranie na stronie sprzedażowej interesującego pakietu i przejście do systemu płatności przez kliknięcie przycisku „zapłać”.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Po skutecznym dokonaniu płatności umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w momencie dokonywania płatności.

5. Między Kupującym a Sprzedającym, w przypadku konsultacji e-mailowych i innych usług, zostanie zawarta na odległość umowa o świadczenie usługi.

6. Po dokonaniu płatności Kupujący powinien wysłać mail na adres konsultacje@rozwojdopotegi.pl, opisując kwestie, w sprawie których chciałby uzyskać konsultację. Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi do końca kolejnego dnia.

7. W przypadku jednorazowej konsultacji mailowej usługę uważa się za wykonaną w pełni po wysłaniu przez Sprzedawcę odpowiedzi na mail Kupującego. W przypadku pozostałych pakietów konsultacji mailowych usługę uważa się za wykonaną w pełni po wysłaniu przez Sprzedawcę odpowiedzi na wszystkie maile zawarte w danym pakiecie.

8. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie wykonania w pełni usługi przez Sprzedawcę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia tj. po wykonaniu w pełni usługi przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. Płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Płatności elektroniczne tpay.com obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

3. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449

4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5. Jest również możliwa płatność przelewem na konto Sprzedawcy. W takim wypadku trzeba wyśłać mail na adres info@rozwojdopotegi.pl, żeby otrzymać instrukcje dokonania płatności.

7. Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie treści, grafiki i materiały na blogu, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści stanowią własność Administratora i chronione są prawem autorskim. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, drukowanie oraz powielanie treści zamieszczanych na blogu bez pisemnej zgody.

2. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

3. Treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysyłając wiadomość na adres e-mail info@rozwojdopotegi.pl

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje i porady zawarte w artykułach na blogu i w produktach cyfrowych sklepu należy traktować jako proste osobiste opinie. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte w wyniku kierowania się treścią artykułów lub produktów cyfrowych. Użytkownik / Klient, czytając artykuły na blogu lub produkty cyfrowe sklepu, deklaruje że jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje działania. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie osób i sytuacji, osiągnięcie rezultatów nie jest zagwarantowane.

2. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

3. Blog zawiera elementy reklamowe oraz rekomendacje produktów sprzedawanych za pomocą programów partnerskich. Administrator nie bierze na siebie także odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Użytkownik powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

11. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Do prawidłowego działania blog rozwojdopotegi.pl używa plików cookies.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://rozwojdopotegi.pl/privacy-policy/

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Data aktualizacji: 21/03/2020